ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ www.mythaidna.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” มีผลบังคับใช้ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท” กับ ผู้ใช้งานของเว็บไซต์ www.mythaidna.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์โดยการเลือก “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท
2.
ผู้ใช้งานรับทราบว่าบทบาทของบริษัทในเว็บไซต์ คือ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานว่ามีคุณสมบัติในการเข้าร่วมแคมเปญและได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญหรือไม่เท่านั้น และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใน การขาย การนำเข้า การส่งออก การเบิกจ่าย การแจกจ่าย การตรวจวิเคราะห์ และการรับประกันสินค้าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับมาจากการใช้เว็บไซต์
3.
ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ รวมรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้ให้ไว้หรือที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดทำสถิติ การจัดทำแบบสอบถามหรือการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมหรือเพื่อการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
4.
ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทจะไม่ได้รับการแจ้งผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับมาจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
5.
บริษัท มีดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญและการได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ / หรือเหตุผลไม่ว่ากรณีใดๆ
6.
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามแคมเปญ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้บริกาเว๊บไซต์ ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของแคมเปญ
7.
เนื้อหา แนวคิด รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบข้อมูลทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่บริษัทได้สร้างสรรค์ขึ้นตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โดยผู้ใช้งานตกลงไม่ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ขายหรือแจกจ่าย และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล
8.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือการไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ตามปกติบนเว็บไซต์นี้
9.
กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานของรัฐภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้ใช้งานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐได้
10.
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งานและพร้อมยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะให้หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
11.
กรณีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น แต่เงื่อนไขส่วนอื่นยังคงมีผลใช้บังคับอยู่อย่างสมบูรณ์ และผู้ใช้งานยังคงผูกพันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านศึกษา พิจารณาและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์แล้ว และข้าพเจ้าตกลงยอมรับ และตกลงเข้าผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ทุกประการ